Tomas Esson. Miami Flow II. Fredric Snitzer Gallery.